Preventivna platforma

Program »Preventivna platforma« bo v obdobju 2020–2022 združeval večino programskih dejavnosti prijavitelja oziroma nadgradil preteklo delo v smeri celovitega pristopa na področju preventive. Program je sestavljen iz petih temeljnih stebrov, in sicer (1) preventiva v vzgoji in izobraževanju; (2) družinska preventiva in kakovostno starševstvo; (3) v (lokalno) skupnost usmerjena preventiva; (4) okoljske preventivne strategije in zagovorništvo za kakovostno preventivo; ter (5) izobraževanje in usposabljanje. Program pokriva različne oblike tveganega vedenja otrok in mladih, zlasti pa preprečevanje rabe dovoljenih in prepovedanih drog ter nekemičnih zasvojenosti. Program je usmerjen tudi v nadaljnjo promocijo ter uveljavljanje obstoječih smernic in priporočil na področju šolske, družinske in v (lokalno) skupnost usmerjene preventive ter vožnje pod vplivom alkohola, promocijo in praktično uveljavljanje (minimalnih) kakovostnih standardov ter sistematično in trajnostno naravnano izobraževanje in usposabljanje strokovnjakov in strokovnih delavcev na področju preventive. V tem obdobju bo poseben poudarek prijavitelja in partnerjev usmerjen v izgradnjo in ovrednotenje modela lokalnega preventivnega sistema (med prioritetami tudi na evropski ravni), in sicer v partnerstvu z izbranimi lokalnimi skupnostmi (občinami).

Z izvedbo programa prispevamo k sledečim ciljem: (1) nadaljnje povezovanje različnih akterjev na nacionalni, lokalni in mednarodni ravni pri načrtovanju, zagovorništvu in izmenjavi dobrih praks na področju alkoholne in tobačne politike; (2) večja ozaveščenost o nevarnostih vožnje pod vplivom alkohola; (3) doslednejše izvajanje zakonodaje na področju alkohola, tobaka in konoplje; (4) zmanjšanje tveganega in škodljivega pitja v pivskih okoljih (zlasti nočnih lokalih); (5) preprečiti začetek kajenja in uporabe drugih tobačnih in povezanih izdelkov med otroki in mladimi; (6) povečati delež otrok in mladih, ki prenehajo kaditi ali uporabljati druge tobačne in povezane izdelke; (7) zmanjšati število uporabnikov prepovedanih drog in drugih psihoaktivnih snovi ter škodljivo rabo digitalnih tehnologij; (8) dvigniti starost pri prvi uporabi drog; ter (9) omogočiti varnejšo zabavo mladih.

S programom rešujemo zlasti probleme pomanjkanja dobrih in kakovostnih preventivnih praks v Sloveniji ter s tem povezane neenakosti v zdravju v različnih regijah in lokalnih okoljih (npr. neenakomerna dostopnost do kakovostne preventive), pomanjkanja znanja in veščin na področju sodobne preventive, ki temelji na dokazih, ter nedoslednega izvajanja področne zakonodaje na področju alkohola, tobaka in konoplje.


Spletna stran projekta: https://www.preventivna-platforma.si